BESTUURLIJKE VERNIEUWING

De decentralisatie en de verdeling van bevoegdheden tussen Rijk en gemeenten moet worden geëvalueerd. GOUD is voorstander van een gekozen burgemeester. Om de lasten voor bewoners binnen de perken te houden mogen zij in een andere gemeente dan hun eigen woonplaats diensten aanvragen.

 


 

GOUD constateert dat de doorgevoerde decentralisatie lang niet in alle gevallen een succes is. Daarom moet er een evaluatie komen van de verdeling van bevoegdheden tussen Rijk, provincies en gemeenten. Ook de financiering moet in die evaluatie worden meegenomen.

Gemeenteraadverkiezingen staan vaak in het teken van de landelijke politiek doordat landelijke politici zich mengen in de campagne. GOUD vindt dat de gemeenteraadsverkiezingen over de lokale politiek dienen te gaan. Om dat te bereiken worden de gemeenteraadsverkiezingen op 26 verschillende woensdagen gehouden, op alfabetische volgorde van plaatsnaam.

De lokale kosten voor de burger moeten goed in het oog worden gehouden. We pleiten voor de mogelijkheid om in andere, goedkopere gemeenten bepaalde diensten aan te vragen. Is een paspoort of rijbewijs in een buurgemeente goedkoper, dan mag de burger er voor kiezen daar deze documenten te regelen. Zo worden hoge tarieven in de eigen woonplaats gemeden en worden gemeenten aangespoord goed op de kosten voor de inwoners te letten.

Ook bij provincies en waterschappen moeten onnodig hoge kosten voor de burgers worden voorkomen. Tot 2025 wordt op lokale en provinciale belastingen maximaal de inflatiecorrectie toegepast. Waterschappen moeten de afvalzuiveringsheffing voor tweepersoonshuishoudens in rekening brengen voor twee eenheden en niet voor drie eenheden. Met deze maatregelen moet voorkomen worden dat burgers koopkracht inleveren.

Waterschappen krijgen door wijziging van de Waterwet de ruimte om kerntaken uit te breiden richting commerciële activiteiten voor het opwekken van eigen energie, het verkopen van overschotten en het verkopen van grondstoffen die uit het rioolwater gehaald kunnen worden.

De effectiviteit van zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s) en grote overheidsorganisaties zoals Belastingdienst, UWV, Sociale Verzekeringsbank, NVWA, Raad van State en CBR wordt doorgelicht. Er wordt gekeken of er niet teveel is samengevoegd en of deze diensten voldoende zijn ingericht op deskundigheid.

Er komt een betere ondersteuning van de Tweede Kamer, zodat de parlementaire processen niet mede worden beïnvloed door ministeries die ook de uitvoerende macht zijn. Problemen in de maatschappij moeten altijd besproken worden en niet vanwege politieke correctheid genegeerd worden. Nieuwe wetgeving moet ook onderzocht worden op de uitvoerbaarheid en de impact op de betreffenden.

Er komt een kiesdrempel van 3 procent om te grote versnippering tegen te gaan. Burgemeesters worden voortaan gekozen.

Standpunten

Er moet een evaluatie komen van de verdeling van bevoegdheden tussen Rijk, provincies en gemeenten.
Burgers mogen in een andere, goedkopere gemeenten bepaalde diensten aanvragen, zoals een paspoort of rijbewijs.
Ook in Nederland worden burgemeesters gekozen. 

Wilt u graag op de hoogte blijven?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!