GEZONDHEID

GOUD wil dat de gezondheidszorg in Nederland kwalitatief hoogstaand is, dat de behandelingen zinnig zijn en dat de zorg betaalbaar blijft. Afstemming en samenwerking moeten centraal staan in de zorg. Als dat niet goed geregeld is, wordt de totale zorg onnodig bureaucratisch en duur.

Eerstelijns bedden in de wijk zorgen voor efficiency en meer welzijn voor patiënten. Er moet meer aandacht komen voor preventie, want onze levensstijl heeft een belangrijke invloed op de gezondheid.

GOUD wil het eigen risico terugbrengen naar € 200,- en bekijken of een totale afschaffing van het eigen risico mogelijk is.

Lees verder onder de video

 


 

Gezondheidszorg bestaat uit drie belangrijke componenten. Enerzijds de medische zorg, zoals ziekenhuizen, en anderzijds de verzorging, zoals mantelzorg, thuiszorg en verpleeghuizen. Ze moeten goed op elkaar worden afgestemd om te zorgen dat de kwaliteit het beste is, de behandeling zinnig en de zorg betaalbaar blijft. We hebben een hoge kwaliteit aan zorg dat niet alleen dichtbij de mensen georganiseerd is, maar ook voor iedereen op dezelfde wijze beschikbaar is. Voor die solidariteit betalen we allemaal onze ziektekostenpremie. We worden steeds ouder. Dat brengt helaas ook vaak chronische aandoeningen mee. Daarnaast worden er steeds weer nieuwe en vaak dure behandelmethodes ontwikkeld. Hierdoor lopen de kosten sterk op. Het betaalbaar houden kan bijvoorbeeld door private innovatie die behandelingen efficiënter, effectiever en goedkoper maken met zelfs een betere kwaliteit. We willen ook met elkaar in gesprek over welke zorg nu in de solidaire basisverzekering hoort. Welke zorg is zinnig? Zorg is iets voor de lange duur, daarom moeten we ook blijven kijken naar de personele bezetting en de betaalbaarheid.

Afstemming en samenwerking is een onderwerp dat centraal moet staan in de zorg, maar waar nog veel verbeterd kan worden. Er is nog te weinig afstemming, wat de totale zorg onnodig bureaucratisch en duur maakt. We willen daarom een gezamenlijk inkoop en productiebeleid in Europa als het gaat om medicijnen en vaccinaties. Er moet een landelijke aanpak worden ontwikkeld en geïmplementeerd voor de integrale samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en professionals.

Het patiëntendossier moet beschikbaar zijn voor iedere betrokken zorgaanbieder. Daardoor zijn ze volledig geïnformeerd door een totaaloverzicht en kunnen onnodige kosten worden voorkomen.

Om die betaalbaarheid te realiseren moet er een goede afstemming zijn binnen de hele keten van de zorg. Nu komt het te vaak voor dat vanwege de thuissituatie mensen langer een ziekenhuisbed bezetten of op de eerste hulp terecht komen, terwijl het veel beter zou zijn als dit in de wijk kan worden gedaan. Dan is er geen dure ziekenhuiscapaciteit bezet en kunnen huisartsen en wijkverpleegkundigen veel beter de acute zorg zelf opvangen. Daarnaast is het makkelijker voor naasten om contact te houden en mantelzorg te verlenen. Hierdoor brengen we de zorg zoveel mogelijk naar de mensen toe. We willen eerstelijns bedden in de wijk en een beter afstemming in de keten, wat zorgt voor efficiency en tegelijkertijd patiënten meer welzijn geeft.

Juist de wijk zou een grotere rol kunnen spelen door drempelvrije wijkteams waarin verschillende professionals (welzijn en zorg) bij elkaar zitten. Daardoor kan veel eerder hulp worden geboden en kunnen problemen worden gesignaleerd, waardoor duurdere latere zorg kan worden vermeden. Ook is er een band tussen het aanspreekpunt en de bewoners, waardoor er vertrouwen ontstaat en mensen de weg gewezen krijgen naar de juiste oplosing.

Technologie – zowel in de medische zorg, maar ook in de verzorgende omgeving – moet gestimuleerd worden. Dit bevordert de veiligheid van mensen en helpt ook om het krappe personeelspotentieel optimaal te benutten.

 

MEDISCHE ZORG (CURE)

Moet alles gedaan worden wat kan? Is het zinnig? De financiële kant van ons zorgsysteem moet niet uitlokken tot het doen van onzinnige zorg of het stimuleren van perverse prikkels. In de basisverzekering moeten alleen die behandelingen worden opgenomen die wetenschappelijk bewezen effectief zijn, maar ook als deze door patiëntenpanels als effectief worden ervaren. Ook moet er nog meer aandacht komen voor preventie. Bewezen is dat levensstijl een belangrijke invloed heeft op onze gezondheid. Daarom moet het Preventieakkoord verder uitgevoerd en gemonitord worden. Er moet een integraal ontmoedigingsbeleid voor alcohol drugs en roken komen.

Om de positie van de patiënt te versterken in het geval van medische missers willen we dat er een zorgombudsman wordt aangesteld.

 

VERZORGING (CARE)

De verzorging kampt al lang met krapte in de personele bezetting. Dat resulteert in een grote werkdruk. Daarnaast zien we ook dat mantelzorgers een essentiële rol spelen in de verzorging. Door de toenemende behoefte zal het noodzakelijk aantrekken van extra personeel niet makkelijk zijn. Daarom zullen we meer moeten investeren in technologische innovatie. Tegelijkertijd moet het verlenen van zorg aantrekkelijk blijven. We moeten daarom de bureaucratie verantwoord beperken, zodat men meer bezig kan zijn met de taak waar men voor gekozen heeft: verzorgen! Ook mantelzorgers verdienen onze ondersteuning door bijvoorbeeld logeerhuizen en respijthuizen, zodat ook zij af en toe even kunnen opladen.

 

FINANCIERING

GOUD erkent de problemen rond het eigen risico. Daarom willen we het terugbrengen naar € 200,-. Ook willen we dat het eigen risico niet in één keer ten laste komt van een behandeling (DBC) maar € 50,- per nieuwe DBC. In samenhang met de betaalbaarheid van de zorg moet worden besloten of een totale afschaffing mogelijk is.

Preventie is belangrijk bij het in de hand houden van de zorgkosten. Voor zorgverzekeraars is daarbij een jaarcontract minder interessant. Immers: preventie kost nu en het voordeel valt later. Daarom willen we het mogelijk maken om 3-jaarscontracten af te sluiten.

Toewijzing van voorzieningen en hoogte van WMO moet onafhankelijk zijn van in welke gemeente je woont.

WMO, ZvW en WLZ moeten meer geharmoniseerd worden, zodat de financiële consequenties geen rol meer spelen bij toekenning.

Standpunten

De gezondheidszorg in Nederland moet kwalitatief hoogstaand blijven.
Behandelingen moeten zinnig en zinvol zijn.
De gezondheidszorg moet betaalbaar blijven.
Er moet meer aandacht komen voor preventie en levensstijl.
Het eigen risico terug naar € 200,- en bekijken of een totale afschaffing van het eigen risico mogelijk is.

Wilt u graag op de hoogte blijven?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!