INKOMEN & PENSIOEN

GOUD wil leeftijdsdiscriminatie strafbaar stellen. We willen werkgevers stimuleren om mensen boven de 45 jaar aan te nemen door middel van specifieke maatwerkoplossingen. We gaan van baanzekerheid naar werkzekerheid: afstemming tussen kennis en vaardigheden enerzijds en omscholing naar mogelijkheden in andere functies anderzijds is essentieel.

De koppeling tussen uitkeringen en lonen blijft bestaan en we willen een structurele verhoging van het minimumloon.

Niet de wetgever bepaalt wanneer je AOW en pensioen krijgt, maar jijzélf. Daarom wil GOUD een flexibele pensioenleeftijd tussen 65 en 69 jaar.

De rekenrente waarmee pensioenfondsen verplicht moeten rekenen is voor velen een doorn in het oog. GOUD wil een nieuwe rekenrente die op zijn minst gelijk is aan die de Eurolanden gebruiken.

We willen hervatting van de indexatie van de pensioenen en de mogelijkheid bekijken om ook herstel van de achtergebleven indexatie mogelijk te maken.

Lees verder onder de video

 WERK

Het hebben van werk is belangrijk. Niet alleen vanwege de financiële onafhankelijkheid, maar ook voor een positief gevoel van eigenwaarde, het erbij horen en voor het sociale netwerk. Dit geldt voor alle leeftijden. Tegelijkertijd zien we dat werkgevers te gemakkelijk mensen boven de 45 al te oud vinden. Ondanks de huidige krapte op de arbeidsmarkt is dit nog steeds het geval. Als je eenmaal langdurig op deze wijze bent afgewezen door de markt, is het niet vreemd dat je er op den duur moedeloos van bent geworden en je niet meer met vol enthousiasme aan het solliciteren bent. Zo is veel talent verloren gegaan.

Daarom willen we een einde maken aan de leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt. Dat kan door zowel maatregelen aan de werkgevers als de werknemers kant te treffen. Het is een samenspel. Net zoals bij andere vormen van discriminatie willen we ook leeftijdsdiscriminatie strafbaar stellen. Daarnaast vinden we dat mensen beter moeten weten wat hun toekomst is. Om te voorkomen dat werknemers overvallen worden door een ontslag op basis van kennis en vaardigheden, moet men tot de pensioenleeftijd ondersteund worden door een APK, Leerbudget en een FIT met het bedrijf. Om belemmeringen om te werken weg te nemen, willen we kinderopvang koppelen aan de school. In de ochtend breng je je kind, die krijgt daar een ontbijt, lunch, scholing, bijles, sport en muziek. Dit geldt voor alle kinderen. Dit naar voorbeeld van het Franse systeem.

Mocht men toch werkloos worden, dan is het zaak op de kortst mogelijke termijn te worden geholpen naar nieuw werk. Dat betekent dat bij de aanzegging van ontslag je al direct wordt begeleid. Dat kan door het UWV en gespecialiseerde overheidsinstelling (bijvoorbeeld het oude CWI) of private ondernemingen.

Ook hier is de afstemming tussen kennis en vaardigheden enerzijds en omscholing naar mogelijkheden in andere functies essentieel. We gaan van baanzekerheid naar werkzekerheid. Hierdoor zal ook de schade die iemand oploopt bij ontslag beperkt worden. Dat is de basis voor de ontslagvergoeding. Een werkgever zou de schade kunnen beperken door iemand aan een nieuwe baan te helpen. Werkloosheid moet niet alleen in woord maar ook in realiteit een transitie zijn naar nieuw werk en niet langer een vonnis. Daarbij helpt ook als men beter inzicht heeft in de financiële positie. Door onwetendheid weet menig werknemer niet wat ontslag of een andere functie voor invloed heeft.

We willen een structurele verhoging van het minimumloon. Niemand vraagt erom niet meer mee te kunnen doen. We vinden dat we alles moeten doen om iedereen te kunnen laten meewerken. Erbuiten vallen is geen keuze, daarom houden we de koppeling tussen uitkeringen en lonen. Daarnaast willen we werkgevers stimuleren om mensen boven de 45 aan te nemen door middel van specifieke maatwerkoplossingen. We willen ook een structurele verhoging van het minimumloon.

Indien je onder de armoedegrens komt, dan kun je op extra steun van ons rekenen. Kinderen worden enerzijds opgevangen door het opvangsysteem te koppelen aan de school. Ook voor hen geldt dat ze zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen en hun talenten kunnen benutten.

 

AOW & PENSIOEN

AOW

Al jaren is er veel discussie over de pensioenleeftijd. Dat heeft ook te maken met het al dan niet hebben van een zwaar beroep. Zowel leeftijd als zwaarte wordt per individu verschillend ervaren. Daarom willen we een flexibele pensioenleeftijd tussen de 65 en 69 jaar. We zien 65-plussers als volwaardig functionerend in onze samenleving, waarbij niet de wetgever bepaalt wanneer je moet stoppen en pensioen/AOW krijgt. Na een leven lang werken zou je niet ineens niet meer in staat zijn hierover te oordelen…?

Voor vele mensen is de AOW een groot deel van hun inkomen tijdens de pensionering. Het beginpunt blijft weliswaar 67 jaar, maar je kunt twee jaar eerder of later met pensioen gaan. Omdat we een eerlijke verdeling willen maken, zal men voor 67 iets minder en na 67 iets meer AOW krijgen, zodat we over de jaren heen een gelijk bedrag krijgen. De premiebetaling voor de AOW stopt op 67-jarige leeftijd. Hierdoor wordt deze bij eerdere AOW gefiscaliseerd.

Omdat de AOW zo’n belangrijk deel is van pensioen, willen we volledig vakantiegeld en een dertiende maand inbouwen. Ook moet de AOW welvaartvast zijn.

Er zijn mensen die naast AOW recht hebben op aanvullende inkomensondersteuning. De overheden gaan die uitkeren zonder dat degene aanvraag hoeft te doen.

Voor de mensen die voor hun 67e met pensioen willen en die een inkomen tot € 50.000,- hebben, komt er een spaarregeling waarin zowel door werkgevers als werknemers geld wordt gestort. GOUD wil hiermee ook een einde maken aan de discussies van zware beroepen door een bedrag als meetlat te gebruiken. Dat doen we immers ook bij diverse werknemersverzekeringen, zoals arbeidsongeschiktheid en ww. Natuurlijk zijn er mensen die al zo dicht tegen de leeftijd van 65 aan zitten dat het ondoenlijk is om nog een afdoende bedrag bij elkaar te sparen. De overheid springt hier bij.

PENSIOEN

We willen ook het fiscaal gefaciliteerde pensioen terugbrengen naar tweemaal modaal. Door beleid van de ECB is de rekenrente voor velen een doorn in het oog. Het blind volgen van deze rente en zelfs nog lager gaan zitten voor de rekenrente zoals de overheid hanteert, holt ons pensioenen erg uit. Anderzijds willen we een eerlijke verdeling over de generaties. Daarom willen we een nieuwe rekenrente die op zijn minst gelijk is aan die de Eurolanden gebruiken. We willen hervatting van de indexatie en tegelijkertijd kijken naar een eerlijke verdeling die ook herstel van de achtergebleven indexatie mogelijk maakt.

Standpunten

Leeftijdsdiscriminatie moet strafbaar gesteld worden.
Werkgevers moeten gestimuleerd worden om mensen boven de 45 jaar aan te nemen.
De koppeling tussen uitkeringen en lonen blijft bestaan.
Er komt een structurele verhoging van het minimumloon.
De rekenrente waarmee pensioenfondsen verplicht moeten rekenen moet op zijn minst gelijk zijn aan die de Eurolanden gebruiken.
Pensioenen moeten geïndexeerd worden en de mogelijkheden om ook herstel van de achtergebleven indexatie mogelijk te maken moeten bekeken worden.

Wilt u graag op de hoogte blijven?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!