WONEN

We willen dat er opnieuw een minister van VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) komt. Elke gemeente stelt verplicht een geïntegreerde woon-zorg-leef-visie op. Het is belangrijk dat er duidelijke resultaatsafspraken bestaan tussen Rijk en gemeenten over het aantal nieuwe of herbouwde huizen.

Woningbouwcorporaties krijgen de ruimte om ook voor middenhuur te bouwen. Samen met gemeenten realiseren zij leefbare wijken met ook woon-/zorgcombinaties, sociale aspecten en groen. De doorstroming van ouderen op de woningmarkt is cruciaal. Met stimuleringsmaatregelen moeten ouderen verleid worden om te verhuizen naar passende huisvesting.

Lees verder onder de video

 


 

Nog geen vijf jaar geleden zei de toenmalige minister voor Wonen dat de woningmarkt af was. Nu weten we dat we een chronisch tekort hebben en dat we in de nabije toekomst een miljoen huizen tekort komen. Een groot probleem is dat er te weinig 1-2 persoonshuizen zijn. Zeker voor senioren is er een groot tekort, waardoor er geen doorstroming is en ouderen vaak in ongeschikte huizen blijven wonen. Dit roept om regie van de overheid. GOUD wil dan ook een minister van VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) terug. Die neemt dan ook de milieuproblematiek rond bouwen en de infrastructuur mee. Deze minister krijgt ook de bevoegdheid om gemeenten en provincies aanwijzingen te geven inzake uitbreidingslocaties. De invloed van provincies neemt hierdoor af. Er komen duidelijke resultaatsafspraken tussen Rijk en gemeenten over het aantal nieuwe of herbouwde huizen. De gemeente levert een geïntegreerde woon-zorg-leef-visie op waarbij rekening wordt gehouden met onder andere de demografische ontwikkeling in de komende 20 jaar, maar waar ook zorg en welzijn in zijn meegenomen. Men kijkt niet alleen naar koop, middenhuur en sociale woningen, maar vult dat concreter in naar doelgroepen als gezinnen, ouderen, alleenstaanden en woongemeenschappen. Vanuit VROM kan ondersteuning worden geboden bij het opzetten van zo’n visie.

 

GROND

Veel gemeenten beschikken nauwelijks over grond of hebben niet de middelen. Voor de grond is een verschuiving van 1 procent van landbouwgrond naar bouwgrond nodig. Samen met gemeenten geeft VROM hier invulling aan. Ook komt er vanuit het Rijk financiële ondersteuning bij gronden inzake de Wet Voorkeursrecht Gemeenten.

 

BOUWEN

We hebben snel veel huizen nodig zonder het milieu onnodig te belasten. We streven daarom naar zoveel mogelijk prefab(rieks)-bouw. Dit kan sneller, milieuvriendelijker en kan voldoen aan de criteria van welstand. Woningbouwcorporaties krijgen de ruimte om ook voor middenhuur te bouwen. Samen met gemeenten hebben ze een taak om leefbare wijken te creëren die naast wonen ook woon-/zorgcombinaties, sociale aspecten en groen realiseren.

Actief zullen gemeenten kijken naar oude flatwijken die niet meer passen binnen de woon-zorg-leef-visie. Het geld van de verhuurdersheffing gaat naar die corporaties die snel en actief nieuwe projecten realiseren.

 

FLEXIBILISERING

Voor woningcorporaties wordt passend toewijzen verruimd, zodat men ook rekening kan houden met sociale cohesie en niet te veel gebonden is aan de plaats op de wachtlijst.

GOUD wil ontheffing verlenen voor permanente bewoning van vakantiewoningen. Om speculatie te voorkomen is dit recht niet overdraagbaar. Doorstroming is een belangrijk deel van de oplossing. We willen door stimuleringsmaatregelen ouderen verleiden om te verhuizen naar passende huisvesting.

Het aanpassen van woningen om (toekomstige) mantelzorg mogelijk te maken moet o.a. fiscaal worden gestimuleerd.

Afschaffen van het partnerbeginsel in de AOW. Door het partnerbeginsel blijven mensen namelijk onnodig een woning aanhouden.

Standpunten

Elke gemeente stelt verplicht een geïntegreerde woon-zorg-leef-visie op.
Woningbouwcorporaties krijgen de ruimte om ook voor middenhuur te bouwen.
Met stimuleringsmaatregelen moeten ouderen overgehaald worden om te verhuizen naar goede, passende huisvesting.
De bouw van ouderenhuisvesting en geclusterde woonzorgprojecten moet versneld worden.
Het geld van de verhuurdersheffing moet naar die corporaties gaan die snel en actief nieuwe projecten realiseren.

Wilt u graag op de hoogte blijven?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!