Gezondheid

Belangrijke stappen gezet voor betere toegang tot medicijnen

Drie voorstellen van GOUD Nederland over medicijnen en medicijngebruik zijn unaniem door de Tweede Kamer aangenomen! Patiënten met uitgezaaide kanker moeten toegang krijgen tot uitgebreide moleculaire diagnostiek. Voor alle patiënten die medicijnen nodig hebben moet de toegang tot nieuwe geneesmiddelen verbeterd worden. Daarnaast benadrukte Liane den Haan het grote belang van intensieve medicatiebeoordeling. De hele Tweede Kamer steunde haar bij al deze belangrijke voorstellen!

Tijdens haar periode in de Tweede Kamer zette Léonie Sazias zich in voor de invoering van een uitgebreide, persoonlijke DNA-test voor iedere patiënt met uitgezaaide kanker. Samen met collega Corrie van Brenk diende Léonie begin 2020 een voorstel in om DNA-diagnostiek voor kankerpatiënten te vergoeden. Op die manier zou er meer maatwerk geleverd kunnen worden, wat geld scheelt en vooral overbodige bijwerkingen. In dit voorstel werd de regering verzocht ervoor te zorgen dat de uitgebreide, op Whole Genome Sequencing gebaseerde DNA-test voor patiënten met uitgezaaide kanker zo spoedig mogelijk wordt opgenomen als te vergoeden zorg. Hun motie werd in het voorjaar van 2020 door de hele Tweede Kamer aangenomen.

Moleculaire DNA-diagnostiek

Vervolgens gebeurde er echter weinig. De minister deelde – ondanks eerdere positieve berichten – mee dat patiënten met uitgezaaide kanker maar met een nog goede conditie geen toegang hebben tot gefinancierde moleculaire DNA-diagnostiek. Liane den Haan diende deze week een voorstel in om daar eindelijk verandering in te brengen. “Ik heb de regering gevraagd alsnog uitvoering te geven aan het aangenomen voorstel van Corrie van Brenk en Léonie Sazias”, vertelt Liane. “De vergoeding moet zo spoedig mogelijk geregeld worden, zodat uitbehandelde kankerpatiënten met een nog goede conditie toch toegang krijgen tot uitgebreide moleculaire diagnostiek.” De motie, die Liane indiende samen met haar PvdA-collega Attje Kuiken, werd wederom door de héle Tweede Kamer gesteund!

De beste zorg

Ook een tweede voorstel van Liane moet de toegang van patiënten tot geneesmiddelen verbeteren. Er bestaan nog te veel knelpunten en die moeten in overleg met onder andere patiëntenorganisaties en farmaceuten in kaart worden gebracht, vindt Liane. “Van de 152 nieuwe, onderzochte medicijnen zijn er in Nederland slecht 96 beschikbaar gekomen voor patiënten”, vertelt Liane. “Bij onze buren in Duitsland zijn er van die 152 nieuwe medicijnen al 133 beschikbaar. Patiënten moeten de beste zorg krijgen, ook in de toekomst. Daarom moet er een balans gevonden worden tussen uitgaven aan geneesmiddelen enerzijds en toegang van patiënten tot nieuwe innovatie geneesmiddelen anderzijds. Mijn voorstel om de knelpunten in kaart te brengen moet de situatie verbeteren.” Ook deze motie van Liane werd door de gehele Tweede Kamer omarmd.

Intensieve medicatiebeoordeling

Goede medicijnen zijn voor heel veel mensen van levensbelang. Belangrijk is ook dat patiënten de juiste medicijnen slikken, ook na langere tijd. Een medicatiebeoordeling kan daarvoor zorgen. “Medicatiebeoordeling kan het welbevinden verhogen en gezondheidsproblemen voorkomen bij mensen die veel medicijnen tegelijkertijd slikken”, legt Liane den Haan uit. “Bovendien verminderen medicatiebeoordelingen de zorgkosten. Toch krijgen heel veel mensen die geneesmiddelen slikken geen beoordeling van hun medicatie. Daarom heb ik voorgesteld te onderzoeken hoeveel mensen die volgens de richtlijnen recht hebben op zo’n intensieve medicatiebeoordeling die ook daadwerkelijk krijgen. En ik wil graag dat bekeken wordt hoeveel mensen die meerdere medicijnen slikken maar volgens de huidige richtlijnen geen recht hebben op een intensieve medicatiebeoordeling – denk dan aan mensen die een medicijnrol gebruiken – een andere vorm van een medicatie-evaluatie krijgen. Dat is goed voor de patiënten én voor de zorgkosten!” Ook deze derde motie werd unaniem door de Tweede Kamer gesteund.

Deel dit artikel via

Wilt u graag op de hoogte blijven?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!