Algemeen

Beleidsplan vereniging GOUD

De doelstelling en te verrichten werkzaamheden van de instelling.

Het doel van de vereniging is:

1. Het creëren van optimale leefomstandigheden voor de inwoners van Nederland.

2. De burgers van Nederland optimaal vertegenwoordigen in politieke en maatschappelijke besluitvormingen.

Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door:

• de leden van en geïnteresseerden in GOUD regelmatig haar opvattingen en gedachten onder de aandacht te brengen;
• het stellen van kandidaten voor het lidmaatschap van democratisch gekozen volksvertegenwoordigende organen, zoals de Eerste en Tweede kamer der Staten-Generaal, Provinciale Staten, waterschappen, gemeenteraden en het naar vermogen bevorderen van de verkiezing van de gestelde kandidaten;
• het leveren van leden voor de uitvoerende machten, zoals regering, Gedeputeerde Staten, wethouders etc.;
• het vastleggen van haar doelstellingen in verkiezingsprogramma’s;
• het houden van ledenvergaderingen;
• het houden van openbare bijeenkomsten waarin de politieke situatie en de standpunten van GOUD zullen worden toegelicht;
• alle andere wettige middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

3. De vereniging heeft ook tot doel het verrichten van alle verdere andere handelingen die hiermee in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.

4. De vereniging heeft geen winstoogmerk. De vereniging beoogt het algemeen nut.

Uitvoering
1. De concrete uitvoering zal bestaan uit: behartigen van de belangen van onze kiezers in de onder b genoemde instanties,
2. Kandidaten selecteren voor de onder b genoemde instanties,
3. De verkiezingsprogramma’s schrijven,
4. Campagne uitvoeren voor de verkiezingen van bovengenoemde instanties,
5. Leden werven,
6. Vergaderingen en voorlichtingsbijeenkomsten houden,
7. Donaties verwerven.

Het gaat om belangenvertegenwoordiging van de inwoners van Nederland.

De wijze van verwerving van inkomsten
Via contributie van het lidmaatschap van de leden en via donaties.

Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling
Het vermogen zal worden gebruikt voor verkiezingscampagnes, voor ledencommunicatie inclusief ALV’s en evt. bestuurskosten; kosten gemaakt in de uitoefening van hun in functie (dus geen beloning voor de werkzaamheden. Er is een penningmeester in de vereniging die de gelden zal beheren. “

Op de website van GOUD en haar lokale of regionale onderverenigingen worden de kandidaten en de standpunten vermeld.

Verdere gegevens
RSIN/Fiscaal nummer: 864246055
Postadres: Narcissenlaan 16, 2106 BL Heemstede
Telefoonnummer: 06 – 55 18 55 33
Nummer KVK: 87249464

Bestuurders
Mevr. N.L. den Haan, voorzitter
Mevr. N.P.C. Sanders, secretaris
Dhr. R.G. Brood, penningmeester

Over GOUD: van deelbelangen naar gedeelde belangen

Deel dit artikel via

Wilt u graag op de hoogte blijven?
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!